Hướng dẫn định khoản tài khoản 335 theo thông tư 133/2016 – Chi phí phải trả Lưu trữ