Hướng dẫn định khoản tài khoản 336 theo thông tư 133/2016 – Phải trả nội bộ Lưu trữ