Hướng dẫn định khoản tài khoản 418 theo thông tư 133/2016 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Lưu trữ