Hướng dẫn định khoản tài khoản 419 theo thông tư 133/2016 – Cổ phiếu quỹ Lưu trữ