Hướng dẫn định khoản tài khoản 631 theo thông tư 133 2016/TT-BTC Lưu trữ