Hướng dẫn định khoản tài khoản 631 theo thông tư 133/2016 – Giá thành sản xuất Lưu trữ