Hướng dẫn định khoản tài khoản 632 theo thông tư 133/2016 – Giá vốn hàng bán Lưu trữ