Hướng dẫn định khoản tài khoản 821 theo thông tư 133/2016 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Lưu trữ