Hướng dẫn hạch toán tài khoản 242 theo thông tư 133 Lưu trữ