Hướng dẫn hạch toán tài khoản 631 theo thông tư 133 Lưu trữ