kê khai các chỉ tiêu trên tờ khai bổ sung điều chỉnh KHBS Lưu trữ