Luật việc làm số 38 2013 QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 Lưu trữ

Luật việc làm số 38 2013 QH13

Luật việc làm số 38 2013 QH13 như sau: QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— …