Luật việc làm số 38 2013 QH13 Lưu trữ

Luật việc làm số 38 2013 QH13

Luật việc làm số 38 2013 QH13 như sau: QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— …