Mẫu 09-MST ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC

4/5 - (1 bình chọn)

Mẫu 09-MST ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC như sau:

Mẫu số: 09-MST (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

 

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:…

CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ: ….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số: ……………/TB-CT(CCT)                                         …., ngày …. tháng … năm …

 THÔNG BÁO

 Về việc người nộp thuế chuyển địa điểm

Thời điểm chuyển địa điểm: ngày… tháng … năm …

Kính gửi:……………………………………………………

Cục Thuế/Chi cục Thuế:……………..……………………… xin thông báo:

Người nộp thuế: ………………………………………………………………

MST/MSDN:……………………………………………………………………

Chuyển địa điểm kinh doanh từ:

Địa chỉ trụ sở cũ:……………..……………………….. Quận/huyện: ………. Tỉnh/TP: …….…………………………………………………………………

Đến:

Địa chỉ trụ sở mới: ……………..…………… Quận/huyện: ………….……. Tỉnh/TP: ……………..……………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ mới: …………………………………………………….

  1. Tình trạng nộp hồ sơ khai thuế của NNT đến thời điểm chuyển đi:
Hồ sơ khai thuế phải nộpKỳ tính thuếTrạng thái

(Nộp chậm chưa xử lý/Chưa nộp)

Tình hình vi phạm nộp hồ sơ khai thuế (nếu có)Đề nghị tiếp tục xử lý
Tên hồ sơKý hiệu
  1. Nghĩa vụ nộp thuế của NNT đến thời điểm chuyển đi:
Loại thuếMã tiểu mụcKỳ thuếSố tiền thuế, tiền phạt còn phải nộpSố tiền thuế, tiền phạt  nộp thừaSố tiền thuế GTGT còn khấu trừ chuyển kỳ sau
  1. Đã kiểm tra quyết toán các năm; đã hoàn thuế chưa kiểm tra:

…………………………………………………………………………………….

  1. Tình hình quyết toán hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi:

            – Đã quyết toán hoá đơn: ……………….

            – Không sử dụng hoá đơn: ………………

  1. Nhận xét khác:

………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:

– Như trên;

– …………………….;

– Lưu: VT, …….­

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(1)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

Ghi chú: (1) Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa uỷ quyền theo quy định

Tải mẫu 09-MST ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC: Mẫu 09-MST ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC

Bình luận