Bán vật tư hàng hóa từng lần dưới 200 000 VNĐ có phải xuất hóa đơn Lưu trữ