Công ty mới thành lập chưa để ý tới báo cáo thuế Lưu trữ