Công văn 11910/tchq-gsql năm 2014 sử dụng hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu do tổng cục hải quan ban hành Lưu trữ