Công văn 11910/tchq-gsql năm 2014 sử dụng hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu do tổng cục hải quan ban hành

Chuyên mục: Tin tức
Đánh giá

Công văn 11910/tchq-gsql năm 2014 sử dụng hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu do tổng cục hải quan ban hành như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 11910/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu
Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang, Cục hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế và một số doanh nghiệp liên quan đến việc áp dụng văn bản hướng dẫn sử dụng hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thống nhất như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 11352/BTC-TCHQ ngày 14/8/2014 của Bộ Tài chính, hồ sơ hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài, xuất nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài thì sử dụng hóa đơn thương mại thay thế hóa đơn xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan, doanh nghiệp nội địa bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất thì sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cty CP Sông Đà 5. Đ/c: Tầng 5, tháp B, Nhà HH4, KĐT Sông Đà Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội (thay trả lời CV số SD1909.1 ngày 19/9/2014);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Bình luận