Có cần phải nộp công văn đến cơ quan thuế khi thay đổi chế độ kế toán sử dụng

Chuyên mục: Tin tức
Đánh giá

Có cần phải nộp công văn đến cơ quan thuế khi thay đổi chế độ kế toán sử dụng? Đây là câu hỏi của không ít các bạn kế toán khi chuyển đổi từ chế độ kế toán 200 sang 133 hay từ 133 sang 200.

Công văn 5293/TCT-CS năm 2015

Trong trường hợp công ty đang sử dụng 15 chuyển sang sử dụng 200 thì không phải thông báo, hay công ty đang sử dụng 48 chuyển sang 133 thì cũng không phải thông báo.

Trong thông tư 200 không có quy định về vấn đề này nhưng thông tư 133 lại quy định.

Theo quy định tại điều 3 thông tư 133/2016/TT-BTC thì:

Điều 3. Nguyên tắc chung

  1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính. Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư này thì phải thực hiện từ đầu năm tài chính và phải thông báo lại cho cơ quan Thuế.
  2. Doanh nghiệp vừa và nhỏ căn cứ vào nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu của các tài khoản kế toán quy định tại Thông tư này để phản ánh và hạch toán các giao dịch kinh tế phát sinh phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị.
  3. Trường hợp trong năm tài chính doanh nghiệp có những thay đổi dẫn đến không còn thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 2 Thông tư này thì được áp dụng Thông tư này cho đến hết năm tài chính hiện tại và phải áp dụng Chế độ kế toán phù hợp với quy định của pháp luật kể từ năm tài chính kế tiếp.

Như vậy, khi có sự thay đổi từ thông tư 200 sang 133 hay từ 133 sang 200 phải nộp công văn đến cơ quan thuế.

Thời hạn nộp công văn: chưa có quy định rõ ràng. Tuy nhiên bạn nên nộp trước ngày 25/12 hàng năm.

Tham khảo:  Bỏ quy định nộp mẫu 06 GTGT

Bình luận