Công văn 6838/btc-cst năm 2015 xác định chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi phí khấu hao tài sản cố định do bộ tài chính ban hành Lưu trữ