Công văn 6838/btc-cst năm 2015 xác định chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi phí khấu hao tài sản cố định

Chuyên mục: Tin tức
Đánh giá

Công văn 6838/btc-cst năm 2015 xác định chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi phí khấu hao tài sản cố định như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 6838/BTC-CST
V/v xác định chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với chi phí khấu hao tài sản cố định
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Lục Tỉnh
(Địa chỉ: số 849 Trần Xuân Soạn, Phưng Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM)

Trả lời công văn số 100/CVNG/15 ngày 6/4/2015 và công văn số 121/CVNG/15 ngày 15/4/2015 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Lục Tỉnh (Công ty) về xác định chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với chi phí khấu hao tài sản cố định, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

– Điều 9 Thông tư số 203/TT-BTC ngày 20/10/2009 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2010) của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định:

“Nguyên tc trích khấu hao TSCĐ:

  1. 1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:

– TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh

– TSCĐ chưa khu hao hết bị mất.

– TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).

– TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

  1. Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định quy định tại điểm 2.2 mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dn thi hành một s điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 (có hiệu lực từ ngày 10/6/2013) của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định:

“Điều 9. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:

  1. 1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:

– TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh

– TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất.

– TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyn sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).

– TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

  1. Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 (áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2012, 2013) của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN quy định các khoản không được trừ khi xác định nhu nhập chịu thuế bao gồm:

“2.2. Chi khu hao tài sản c định thuộc một trong các trường hợp sau:

  1. a) Chi khu hao đi với tài sản c định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ…. ;
  2. b) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh được thuộc quyn sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản c định thuê mua tài chính).
  3. c) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành

…”

– Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 (áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2014) của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN quy định về các khoản không được trừ khi xác định nhu nhập chịu thuế bao gồm:

…2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

  1. a) Chi khấu hao đi với tài sản c định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ…
  2. b) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh được thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).
  3. c) Chi khấu hao đối với tài sản c định không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản c định và hạch toán kế toán hiện hành.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu từ năm 2012 Công ty có lắp đặt tại các bệnh viện các tài sản cố định (máy xét nghiệm huyết học, miễn dịch, sinh hóa) thuộc sở hữu của Công ty và được theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của Công ty mà việc lắp đặt tài sản cố định nêu trên để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì Công ty được trích khấu hao theo quy định và tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ đối với khoản chi phí khấu hao đó.

Giao Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra thực tế tại Công ty và tại các bệnh viện mà Công ty có lắp đặt máy xét nghiệm huyết học, miễn dịch, sinh hóa để xử lý theo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty được biết./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
– Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
– TCT, Vụ PC, Cục TCDN;
– Vụ CĐKT&KT;
– Lưu: VT, CST (12).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ
VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Hưng

Bình luận