Công văn 6993/CT-TTHT về chi phí lương net và các khoản trích theo lương Lưu trữ