Công văn 8556/BTC-TCT về chính sách thuế GTGT Lưu trữ