Công văn 8556/BTC-TCT về chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm củi trấu

Chuyên mục: Công văn thuế GTGT
Đánh giá

Công văn 8556/BTC-TCT về chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm củi trấu ngày 23 tháng 06 năm 2016 như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 8556/BTC-TCT
V/v chính sách thuế GTGT
Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016

Kính gửi:– Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp;
– Doanh nghiệp tư nhân củi trấu Út Hiền.
(ấp Mỹ Giang, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 01/TTTS ngày 29/03/2016 của Doanh nghiệp tư nhân củi trấu Út Hiền, công văn số 472/CT-TTHT ngày 22/03/2016 và công văn số 221/CT-TT&HT ngày 16/02/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm củi trấu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác.”

Tại khoản 7 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về khấu trừ thuế GTGT hướng dẫn như sau:

“7. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này không được khấu trừ,..”

Bộ Tài chính đã có công văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/05/2014 hướng dẫn chung Cục Thuế các tỉnh, thành phố về thuế GTGT, trong đó có hướng dẫn về thuế GTGT đối với sản phẩm trấu được tạo ra từ quá trình xay xát thóc được coi là sản phẩm trồng trọt mới qua sơ chế thông thường hoặc chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Tổng cục Thuế có công văn số 3393/TCT-CS ngày 20/08/2014 hướng dẫn: sản phẩm trấu, bột trấu, trấu ép thành viên do tổ chức, cá nhân tự sản xuất bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp tổ chức, cá nhân bán ra sản phẩm củi trấu, trấu ép, trấu viên do tổ chức, cá nhân tự sản xuất từ nguyên liệu là trấu mua từ các tổ chức, cá nhân khác thì sản phẩm củi trấu, trấu ép, trấu viên là các sản phẩm trồng trọt mới qua sơ chế thông thường hoặc chưa qua chế biến thành sản phẩm khác, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, hoàn thuế.

Bộ Tài chính trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp và Doanh nghiệp tư nhân củi trấu Út Hiền biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
– TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
– Các Vụ: PC, CST (BTC);
– Các Vụ: PC, KK (TCT);
– Lưu VT, TCT (VT,CS2b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

Bình luận