Công văn 15771/BTC-CST về chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng bã hèm bia

Chuyên mục: Công văn thuế GTGT
Đánh giá

Công văn 15771/BTC-CST về chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng bã hèm bia ngày 04 tháng 10 năm 2016 như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 15771/BTC-CST
V/v chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng bã hèm bia.
Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Hòa Thắng

Ngày 25/8/2016, Bộ Tài chính nhận được văn bản số 47/2016-DN ngày 20/8/2016 của Doanh nghiệp tư nhân Hòa Thắng (Công ty) về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng bã hèm bia làm thức ăn chăn nuôi. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế quy định thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật số 71/2014/QH13 và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế quy định: “Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sn và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gm các loại sản phẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám, bã, khô du các loại, bột cá, bột xương, bột tôm, các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác, các cht phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chất và chất mang)” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định: Thức ăn cho gia súc, gia cm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gm các loại sản phm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm, các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cm, thủy sản và vật nuôi khác, các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt cht và chất mang) theo quy định tại khoản 1 Điu 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi và khoản 2, khoản 3 Điu 1 Thông tư s 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi quy định:

“1. Thức ăn chăn nuôi là những sản phm mà vật nuôi ăn, uống ở dạng tươi, sống hoặc đã qua chế biến, bảo qun, bao gm: nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hay thức ăn đơn, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc, thức ăn bsung, phụ gia thức ăn chăn nuôi, premix, hoạt chất và chất mang.”

Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định:

“1. Thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam là thức ăn chăn nuôi được Tổng cục Thủy sản hoặc Cục Chăn nuôi công nhận đ điều kiện lưu hành tại Việt Nam sau khi đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận.

Theo Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi, gia súc, gia cầm nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì: Mặt hàng bã bia (Bear Dregs) có số thứ tự 450, bản chất công dụng “B sung Protein trong thức ăn chăn nuôi”.

Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:

Phế liệu, phế phm được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của mặt hàng phế liệu, phế phm bán ra.

Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bng văn bản ghi rõ sai sót, đng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chnh (tăng, giảm) slượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn s…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chnh doanh s mua, bán, thuế đu ra, đu vào. Hóa đơn điều chnh không được ghi s âm (-).”

Căn cứ các quy định nêu trên thì:

Mặt hàng bã hèm bia thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp Công ty TNHH VBL Đà Nẵng đã lập hóa đơn GTGT với thuế suất 10% đối với mặt hàng bã hèm bia và giao hóa đơn cho Công ty thì Công ty TNHH VBL Đà Nẵng và Công ty lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót đồng thời Công ty TNHH VBL Đà Nẵng lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh thuế suất thuế GTGT cho hóa đơn có sai sót đã phát hành. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, Công ty TNHH VBL Đà Nẵng và Công ty kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Cục thuế Tp. Đà Nẵng có trách nhiệm kiểm tra mục đích sử dụng của mặt hàng bã hèm bia có phải để làm thức ăn chăn nuôi hay không khi Công ty bán mặt hàng này cho các đối tượng sử dụng.

Bộ Tài chính trả lời Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
– TCT; Vụ PC;
– Cục thuế Tp. Đà Nẵng;
– Lưu: VT, CST(9b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

Phạm Đình Thi

 

Bình luận