Công văn số 222/TCT-CS về thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Chuyên mục: Công văn thuế GTGT
Đánh giá

Công văn số 222/TCT-CS về thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản ngày 18 tháng 01 năm 2017 như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 222/TCT-CS
V/v thuế GTGT.
Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông.

Trả lời công văn số 3340/CT-KK&KTT ngày 30/9/2016 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 15, Điều 24 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 9/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

Tại Điều 2 Thông tư số 38/2010/TT-BTC ngày 19/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản hướng dẫn như sau:

“Điều 2. Về Thuế giá trị gia tăng

Hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản có kèm theo công trình, kết cấu hạ tầng trên đất; máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải thì phải tách riêng giá trị công trình, kết cấu hạ tầng trên đất; máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyển nhượng để nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp không tách riêng được giá trị công trình, kết cấu hạ tầng trên đất; máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyển nhượng thì phải nộp thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất 10% trên toàn bộ giá trị chuyển nhượng.”

Tại khoản 6 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“6. Chuyển quyền sử dụng đất”

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế suất thuế GTGT 10%.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp, Công ty cổ phần khoáng sản Đắk Lắk ký hợp đồng với Công ty TNHH xây dựng Nam Thắng Đắk Nông về việc chuyển nhượng quyền khai thác mỏ đá thôn 10A, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông nếu đáp ứng điều kiện về chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản thì:

Giá trị chuyển nhượng quyền khai thác mỏ đá nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Giá trị công trình, kết cấu hạ tầng trên đất; máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyển nhượng phải nộp thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Nông được biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
– Vụ PC, CST – BTC
– Vụ PC, KK – TCT;
– Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

Lưu Đức Huy

 

Bình luận