Công văn 3515/TCT-CS về chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng nghêu nguyên con thành phẩm và thịt thành phẩm

Chuyên mục: Công văn thuế GTGT
Đánh giá

Công văn 3515/TCT-CS về chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng nghêu nguyên con thành phẩm và thịt thành phẩm ngày 08 tháng 08 năm 2016 như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3515/TCT-CS
V/v chính sách thuế
Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2016

nh gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của một số Cục Thuế và doanh nghiệp: đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng nghêu nguyên con thành phẩm và nghêu thịt thành phẩm. Về vấn đề này, sau khi có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng:

+ Tại Khoản 1 Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ v, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp mui, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất đ tránh thi rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác”.

+ Tại Khoản 5 Điều 5 quy định về đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sn phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sn phm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đi tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khon 5 Điều 10 Thông tư này.

Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sn phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu”.

Theo trình bày của Cục Thuế và doanh nghiệp thì:

Quy trình sản xuất nghêu nguyên con thành phẩm: Nguyên liệu nghêu → rửa sạch → đóng gói vào bao PA hoặc PE → hấp chín → cấp đông → nhập nghêu nguyên con thành phẩm và bảo quản trong kho lạnh → xuất hàng.

Quy trình sản xuất nghêu thịt thành phẩm: Nguyên liệu nghêu → rửa sạch → đóng gói hoặc chứa vào khay → hấp chín → gỡ thịt → cấp đông → nhập nghêu thịt thành phẩm và bảo quản trong kho lạnh → xuất hàng.

Căn cứ các hướng dẫn trên và quy trình sản xuất sản phẩm nghêu nguyên con thành phẩm và nghêu thịt thành phẩm, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã tự nuôi, đánh bắt và sản xuất mặt hàng nghêu nguyên con thành phẩm và nghêu thịt thành phẩm theo các quy trình trên bán ra thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm nghêu nguyên con thành phẩm, nghêu thịt thành phẩm nêu trên cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trường hợp bán cho khách hàng là hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, nộp thuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT 5%.

Trường hợp trước ngày ban hành công văn này thực hiện khác với hướng dẫn trên thì không điều chỉnh lại.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế các tỉnh, thành phố được biết.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam;
– Công ty CP thủy sản Bến Tre (Số 457C, đường Nguyễn Đình Chiểu, P8, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre);
– Vụ PC, CST – BTC;
– Vụ PC – TCT;
– Lưu: VT, CS (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

Bình luận