Công văn giải trình với cơ quan thuế khi có sai sót Lưu trữ