Hướng dẫn định khoản tài khoản 338 theo thông tư 133/2016 – Phải trả Lưu trữ