Hướng dẫn định khoản tài khoản 352 theo thông tư 133/2016 – Dự phòng phải trả Lưu trữ