Hướng dẫn định khoản tài khoản 413 theo thông tư 133/2016 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái Lưu trữ