Hướng dẫn định khoản tài khoản 421 theo thông tư 133/2016 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Lưu trữ