Kê sót hóa đơn thuế GTGT trên tờ khai Thuế Lưu trữ