Không phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài khi thay đổi vốn điều lệ Lưu trữ