Công văn 2953/btc-cst năm 2015 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư

Chuyên mục: Tin tức
Đánh giá

Công văn 2953/btc-cst năm 2015 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài do bộ tài chính ban hành như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2953/BTC-CST
V/v thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng c phn của nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài
Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2015

Kính gửi: Vietnam Growth Capital PTE. TLD
(Lầu 8, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM)

Trả lời công văn số 12-2014/VGC ngày 31/12/2014 của Vietnam Growth Capital PTE. TLD (sau đây gọi là Công ty) đề nghị hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 2 Chương I Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định về người nộp thuế:

“2. Tổ chức nước ngoài sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. Các tổ chức này nếu có hoạt động chuyển nhượng vốn thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Điều 14 Chương IV Thông tư này”.

Tại Điều 14 Chương IV Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định về thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

Căn cứ Luật Chứng khoán, tại điểm 1 công văn số 12501/BTC-CST ngày 20/9/2010 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn việc phân biệt giữa chuyển nhượng chứng khoán và chuyển nhượng vốn đối với chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần, theo đó:

– Chuyển nhượng cổ phần trong các công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán là chuyển nhượng chứng khoán, áp dụng quy định về thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán.

– Chuyển nhượng cổ phần trong các công ty cổ phần không thuộc trường hợp nêu trên áp dụng quy định về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Việc xác định công ty cổ phần là công ty đại chúng căn cứ vào Điều 25, 26 Luật Chứng khoán.

Cho đến nay, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định khác về vấn đề này.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp tổ chức nước ngoài chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng thì thực hiện nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn theo hướng dẫn tại Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
– Các đơn vị: TCT, UBCKNN,
Cục TCDN, Vụ PC;
– Cục thuế Tp. HCM;
– Lưu: VT, Vụ CST (TN).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Hưng

Bình luận