Biểu mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 133 2016-TT-BTC

Đánh giá

Biểu mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 133 2016-TT-BTC:

Bao gồm báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và gián tiếp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đơn vị báo cáo: …………………

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số B03 – DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm …

Đơn vị tính: ………….

Chỉ tiêuMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác01
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ02
3. Tiền chi trả cho người lao động03
4. Tiền lãi vay đã trả04
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp05
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh06
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh07
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh20
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác21
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác22
3. Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác23
4. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác24
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia25
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư30
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu31
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành32
3. Tiền thu từ đi vay33
4. Tiền trả nợ gốc vay và nợ thuê tài chính34
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu35
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính40
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)50
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

60

61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
(70 = 50+60+61)
70
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
Lập, ngày … tháng … năm …
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.

(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Đơn vị báo cáo: …………………

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số B03 – DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm …

Đơn vị tính: ………….

Chỉ tiêuMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế01
2. Điều chỉnh cho các khoản02
– Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT03
– Các khoản dự phòng04
– Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ05
– Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư06
– Chi phí lãi vay07
– Các khoản điều chỉnh khác08
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động09
– Tăng, giảm các khoản phải thu10
– Tăng, giảm hàng tồn kho11
– Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)12
– Tăng, giảm chi phí trả trước13
– Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh14
– Tiền lãi vay đã trả15
– Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp16
– Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh17
– Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh18
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh20
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác21
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác22
3. Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác23
4. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác24
5.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia25
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư30
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu31
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành32
3. Tiền thu từ đi vay33
4. Tiền trả nợ gốc vay và nợ gốc thuê tài chính34
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu35
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ60
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
(70 = 50+60+61)
70
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
Lập, ngày … tháng … năm …
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số chỉ tiêu”.

(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Tải: Biểu mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 133 2016-TT-BTC

Tham khảo: Biểu mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 2016-TT-BTC

Bình luận