Công Văn 2533/BHXH-QLT không thu hồi thẻ BHYT của người lao động kể từ ngày 18/10/2016

Đánh giá

Công Văn 2533/BHXH-QLT không thu hồi thẻ BHYT của người lao động kể từ ngày 18/10/2016 như sau:

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2533/BHXH-QLT
V/v không thu hồi thẻ BHYT người lao động giảm
TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Công văn số 3881/BHXH-ST ngày 07/10/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cập nhật, tra cứu thông tin thẻ BHYT và thay thế Công văn số 1814/BHXH-ST ngày 24/5/2016, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh, thay thế Khoản 1 “Thu hồi thẻ BHYT” của Công văn 1989/BHXH-QLT ngày 9/8/2016 về việc hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi và gia hạn thẻ BHYT, như sau:

Khi có phát sinh giảm người tham gia BHYT, đơn vị phải kịp thời lập danh sách báo giảm gửi cơ quan BHXH ngay trong tháng đó (tính đến ngày cuối cùng của tháng); Nếu báo giảm sau ngày cuối cùng của tháng thì phải đóng hết giá trị thẻ BHYT của tháng kế tiếp và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết tháng đó. Cơ quan BHXH không thu hồi thẻ BHYT các trường hợp báo giảm.

Ví dụ: Người lao động nghỉ ngày 28/10/2016, đơn vị báo giảm ngày 31/10/2016 thì không phải đóng BHYT tháng 11/2016 trở đi. Nếu báo giảm từ ngày 01/11/2016 đến ngày 30/11/2016 thì phải đóng BHYT tháng 11/2016 (thẻ BHYT có giá trị sử dụng trong tháng 11/2016).

Lưu ý:

– Yêu cầu đơn vị thực hiện báo giảm qua hệ thống giao dịch điện tử để xác định ngày báo giảm nêu trên. Trường hợp đơn vị gửi hồ sơ qua bưu điện thì ngày báo giảm tính từ ngày cơ quan BHXH nhận được hồ sơ.

– Đơn vị thông báo cho người lao động khi thôi việc nếu không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc khác thì đăng ký ngay tham gia BHYT hộ gia đình (trước 10 ngày khi thẻ cũ hết giá trị sử dụng để được gia hạn thẻ) nhằm đảm bảo quyền lợi tham gia BHYT 5 năm liên tục theo quy định của Luật BHYT.

– Trường hợp người lao động báo giảm đang mắc bệnh mãn tính, hiểm nghèo, nguy hiểm có yêu cầu đóng hết giá trị thẻ còn lại để khám chữa bệnh trong khi chờ tham gia BHYT hộ gia đình thì cơ quan BHXH sẽ thực hiện theo yêu cầu của người lao động và đơn vị sử dụng lao động.

Công văn này có hiệu lực từ ngày ký, bãi bỏ Khoản 1 Công văn 1989/BHXH-QLT ngày 9/8/2016 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi và gia hạn thẻ BHYT.

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đúng nội dung hướng dẫn trên đây, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc phản ánh về Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Quản lý Thu) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Website BHXH.TP;
– BHXH quận, huyện;
– Lưu: VT, QLT.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Sang

Bình luận