Rút ngắn thời gian mua hóa đơn tại cơ quan thuế

Chuyên mục: Hóa đơn
Đánh giá

Rút ngắn thời gian mua hóa đơn tại cơ quan thuế được thực hiện theo công văn 1966/TCT-CS như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1966/TCT-CS
V/v thực hiện Nghị Quyết số 19-2017/NQ-CP.
Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2017

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Để cắt giảm thời gian cho doanh nghiệp, thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/06/2017).

Để thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, về thủ tục mua hóa đơn, đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các bộ phận/đơn vị trong Cục Thuế nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện thủ tục hành chính hóa đơn, thực hiện bán hóa đơn ngay trong ngày cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ/cá nhân thuộc trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định không để doanh nghiệp, người dân mất nhiều thời gian mua hóa đơn.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ PC-BTC;
– Các Vụ/đơn vị thuộc TCT;
– Website TCT;
– Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

Tham khảo:  Tư vấn hóa đơn miễn phí

 

Bình luận