Công văn 17143/btc-tct năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa do bộ tài chính ban hành

Chuyên mục: Tin tức
Đánh giá

Công văn 17143/btc-tct năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa do bộ tài chính ban hành như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 17143/BTC-TCT
V/v chính sách thuế TNDN đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa.
Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chủ trương khuyến khích các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (Quyết định số 1466) và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 1466 (Quyết định số 693).

Ngày 22/7/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1470/QĐ-TTg (Quyết định số 1470) về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Điều 2 Quyết định số 1470 có nêu: “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các nội dung khác tại Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466 không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thì vẫn còn hiệu lực thi hành.”.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1470, căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN (Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008; Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 và Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013), Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa đáp ứng Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường do Thủ tướng Chính phủ quy định như sau:

  1. Đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa được thành lập trước ngày Quyết định số 1470 có hiệu lực thi hành:

a) Nếu cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng điều kiện về Danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô ban hành kèm theo Quyết định số 1466, Quyết định số 693 nhưng đáp ứng điều kiện tại Quyết định số 1470 thì thu nhập từ hoạt động xã hội hóa được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định cho thời gian còn lại kể từ ngày Quyết định số 1470 có hiệu lực thi hành (ngày 22/7/2016).

b) Nếu cơ sở thực hiện xã hội hóa đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về Danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô ban hành kèm theo Quyết định số 1466, Quyết định số 693 nhưng không đáp ứng điều kiện tại Quyết định số 1470 thì cơ sở thực hiện xã hội hóa tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định đối với thu nhập từ hoạt động xã hội hóa do đáp ứng điều kiện tại Quyết định số 1466, Quyết định số 693 cho thời gian còn lại.

2. Đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa được thành lập từ ngày Quyết định số 1470 có hiệu lực thi hành:

a) Nếu cơ sở thực hiện xã hội hóa đáp ứng điều kiện về Danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô ban hành kèm theo Quyết định số 1470 thì thu nhập từ hoạt động xã hội hóa được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định kể từ khi đáp ứng Quyết định số

b) Nếu cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng điều kiện về Danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô ban hành kèm theo Quyết định số 1470 thì thu nhập từ hoạt động xã hội hóa phải kê khai nộp thuế theo quy định.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng điều kiện về Danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô ban hành kèm theo Quyết định số 1466, Quyết định số 693 và Quyết định số 1470 thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động xã hội hóa và phải kê khai nộp thuế theo quy định.

Số thuế TNDN chưa thực hiện truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 của Chính phủ (bao gồm: cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng điều kiện tại Quyết định số 1466, Quyết định số 693 nhưng đáp ứng điều kiện tại Quyết định số 1470; cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng điều kiện tại Quyết định số 1466, Quyết định số 693 và cũng không đáp ứng điều kiện tại Quyết định số 1470) thì sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ khi có văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải xác định riêng thu nhập từ hoạt động xã hội hóa để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Cục Thuế phản ánh về Bộ Tài chính để được giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
– Vụ CST; Vụ PC; Vụ HCSN;
– Các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế;
– Lưu: VT, TCT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

Bình luận