Mẫu tờ khai lệ phí môn bài ban hành kèm theo nghị định 139/2016/NĐ-CP

Chuyên mục: Thuế môn bài
Đánh giá

Mẫu tờ khai lệ phí môn bài ban hành kèm theo nghị định 139/2016/NĐ-CP như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: năm 2017

[02] Lần đầu[03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp lệ phí: Công ty TNHH xây dựng nội thất Việt Mỹ

[05] Mã số thuế: 0311873818

[06] Địa chỉ: 43/296Y Quang Trung, Phường 12

[07] Quận/huyện: Quận Gò Vấp. [08] Tỉnh/Thành phố: TP.HCM

[09] Điện thoại: 0938289345  [10] Fax: ……………[11] Email: dangthinh.ketoan@gmail.com

[12] Đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………………………………………..

[13] Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………….

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: …………………………[16] Tỉnh/Thành phố: …………………………………

[17] Điện thoại: …………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế số: …………………………… ngày …………………………………..

□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

SttChỉ tiêuMã chỉ tiêuVốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thuMức lệ phí môn bài
(1)(2)(3)(4)(5)
1Người nộp lệ phí môn bài

Công ty TNHH xây dựng nội thất Việt Mỹ

[22] 9.000.000.000 2.000.000
2Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH xây dựng nội thất Việt Mỹ. Địa chỉ: 105/1A Quang Trung, phường 9, Quận Gò Vấp, TPHCM

[23] 1.000.000
3Tổng số lệ phí môn bài phải nộp[24] 3.000.000

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
TP.HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2016
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 Tải mẫu tờ khai lệ phí môn bài: Tờ khai lệ phí môn bài

Bình luận