Biểu mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 133 2016-TT-BTC

Đánh giá

Biểu mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 133 2016-TT-BTC như sau:

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 – DNN)

Đơn vị báo cáo: …………………

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số B02 – DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm…

Đơn vị tính: ………….

CHỈ TIÊUMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ01
2. Các khoản giảm trừ doanh thu02
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)10
4. Giá vốn hàng bán11
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)20
6. Doanh thu hoạt động tài chính21
7. Chi phí tài chính22
– Trong đó: Chi phí lãi vay23
8. Chi phí quản lý kinh doanh24
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
(30 = 20 + 21 – 22 – 24)
30
10. Thu nhập khác31
11. Chi phí khác32
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32)40
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)50
14. Chi phí thuế TNDN51
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
(60=50 – 51)
60
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
Lập, ngày … tháng … năm …
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.

(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 Tải: Biểu mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 133 2016-TT-BTC

Tham khảo: Biểu mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 133 2016-TT-BTC

Bình luận