Cách kê khai phụ lục giao dịch liên kết – Mẫu số 03-7/TNDN

Chuyên mục: Thuế TNDN
Đánh giá

Cách kê khai phụ lục giao dịch liên kết – Mẫu số 03-7/TNDN được kế toán YTHO hướng dẫn các bạn như sau:

Cách kê khai thông tin phụ lục giao dịch liên kết

 • Cột (1) – STT: NNT tự tăng giảm dòng
 • Cột (2), (3): NNT tự nhập dạng text
 • Cột (4): NNT tự nhập tối đa 14 ký tự, không kiểm tra cấu trúc MST
 • Cột (5): Bắt buộc NNT đánh dấu “x” vào 1 trong các ô hình thức liên kết A,B…Cách nhập theo quy định như sau:

Cụ thể các trường hợp:

a) Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia;

b) Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp;

c) Một doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất về vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia, nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 10% tổng số cổ phần của doanh nghiệp kia;

d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;

đ) Một doanh nghiệp chỉ định thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của một doanh nghiệp khác với điều kiện số lượng các thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định chiếm trên 50% tổng số thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của doanh nghiệp thứ hai; hoặc một thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thứ hai;

e) Hai doanh nghiệp cùng có trên 50% thành viên ban lãnh đạo hoặc cùng có một thành viên ban lãnh đạo có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh được chỉ định bởi một bên thứ ba;

g) Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, ông nội, bà nội, cháu nội, ông ngoại, bà ngoại, cháu ngoại, cô, chú, bác, cậu, dì ruột và cháu ruột;

h) Hai cơsở kinh doanh có mối quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc cùng là cơ sở thường trú của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

i) Một hoặc nhiều doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp;

k) Các trường hợp khác trong đó doanh nghiệp chịu sự điều hành, kiểm soát quyết định trên thực tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kia.

 • Cột (1) – STT: UD hỗ trợ tự tăng dạng1.1, 1.1.2,…..
 • Cột (2): NNT tự nhập các phần tương ứng với cột STT
 • Cột (3), Cột (4), Cột (7), Cột (8) Mục B- Giá trị ghi nhận theo sổ sách kế toán (Doanh thu), Giá trị xác định lại theo giá thị trường (Doanh thu), Giá trị ghi nhận theo sổ sách kế toán (Chi phí), Giá trị xác định lại theo giá thị trường (Chi phí):
  • Cột (3), (4), (7), (8): NNT tự nhập dạng số không âm, mặc định là 0
 • Cột (5) Mục B – Chênh lệch (Doanh thu):
  • Cột (5) = cột (4) – cột (3)
 • Cột (6), Cột (10) Mục B – Phương pháp xác định giá (Doanh thu), Phương pháp xác định giá (Chi phí)
  • Cột (6), (10): NNT chọn trong com bo box gồm các phương pháp sau:
   • PP1: Phương pháp So sánh giá giao dịch độc lập
   • PP2: Phương pháp Giá bán lại
   • PP3: Phương pháp Giá vốn cộng lãi
   • PP4: Phương pháp So sánh lợi nhuận
   • PP5: Phương pháp tách lợi nhuận
   • PP6: Phương pháp khác
 • Cột (9) Mục B – Chênh lệch (Chi phí):  Cột (9) = cột (7) – cột (8)
 • Cột (11) Mục B – Lợi nhuận tăng do xác định lại theo giá thị trường: Cột (11) = cột (5) + cột (9)

Hi vọng với hướng dẫn Cách kê khai phụ lục Thông tin về giao dịch liên kết – Mẫu số 03-7/TNDN sẽ giúp các bạn phần nào xử lý được phụ lục này:

Tham khảo thêm: Giao dịch liên kết là gì

Bình luận