Chuẩn mực đạo đức của người làm kế toán

Chuyên mục: Kiến thức
5/5 - (1 bình chọn)

Chuẩn mực đạo đức của người làm kế toán trong doanh nghiệp như thế nào? Chuẩn mực đạo đức là một trong những điều quan trọng quyết định đến sự hành nghề của người làm kế toán. Những ngành nghề cũng có và đặt ra các nguyên tắc đạo đức cho mình.

Chuẩn mực đạo đức của người làm kế toán

Vì nghề kế toán là một nghề cao quý nên nghề kế toán cũng có chuẩn mực đạo đức riêng.

Chuẩn mực đạo đức của người làm kế toán được quy định trong thông tư của Bộ Tài Chính như sau:

  • Tính chính trực: Phải thẳng thắn, trung thực trong tất cả các mối quan hệ chuyên môn và kinh doanh;
  • Tính khách quan: Không cho phép sự thiên vị, xung đột lợi ích hoặc bất cứ ảnh hưởng không hợp lý nào chi phối các xét đoán chuyên môn và kinh doanh của mình;
  • Năng lực chuyên môn và tính thận trọng: Thể hiện, duy trì sự hiểu biết và kỹ năng chuyên môn cần thiết nhằm đảm bảo rằng khách hàng hoặc chủ doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ chuyên môn có chất lượng dựa trên những kiến thức mới nhất về chuyên môn, pháp luật và kỹ thuật, đồng thời hành động một cách thận trọng và phù hợp với các chuẩn mực nghề nghiệp và kỹ thuật được áp dụng;
  • Tính bảo mật: Phải bảo mật thông tin có được từ các mối quan hệ chuyên môn và kinh doanh, vì vậy, không được tiết lộ bất cứ thông tin nào cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của bên có thẩm quyền, trừ khi có quyền hoặc nghĩa vụ phải cung cấp thông tin theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan quản lý hoặc tổ chức nghề nghiệp, và cũng như không được sử dụng thông tin vì lợi ích cá nhân của kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp hoặc của bên thứ ba;
  • Tư cách nghề nghiệp: Phải tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan, tránh bất kỳ hành động nào làm giảm uy tín nghề nghiệp của mình.

Khi làm việc tại các doanh nghiệp các kế toán cần phải giữ cho mình các đạo đức này để phòng tránh các nguy cơ rủi ro về tư lợi, tự kiểm tra, sự bào chữa, sự quen thuộc và nguy cơ bị đe dọa.

Tham khảo:  Tại sao nghề kế toán là nghề cao quý

Bình luận