Quy định tính lãi chậm nộp tiền thuế

Chuyên mục: Kiến thức
Đánh giá

Quy định tính lãi chậm nộp tiền thuế là kế toán YTHO sẽ gởi đến các bạn những văn bản mới nhất và hệ thống luật quy định về tính tiền lãi để các bạn có thể tính toán những khoản chậm nộp tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT), thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN) cho doanh nghiệp của mình.

Quy định tính lãi chậm nộp tiền thuế GTGT TNCN TNDN

Chúng tôi xin gởi đến các bạn những quy định tính lãi chậm nộp tiền thuế theo trình tự thời gian ra đời như sau:

Theo điều 106  Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế của luật quản lý thuế số 78/2006/QH11có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007

Người nộp thuế có hành vi chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và bị xử phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.”

Theo quy định tại Luật số: 21/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 sửa đổi điều 106 của luật số 78 như sau:

Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức lũy tiến 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp không quá chín mươi ngày; 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn chín mươi ngày.”

Theo quy định tại luật số 71 2014 QH13 có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 thì

“1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp kịp thời các khoản thuế dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.”.

Theo quy định tại luật số 106/2016/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 thì:

“1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Như vậy từ năm 2007 đến nay đã có đến 4 luật quy định mức phạt chậm nộp tiền thuế.

Tóm lại sự thay đổi qua từng năm như sau:

Nếu doanh nghiệp phát sinh chậm nộp:

  • Trong thời kỳ từ ngày 1/7/2007 – 30/6/2013 thì mỗi ngày chậm nộp tính 0,05%.
  • Trong thời kỳ từ ngày 1/7/2013 – 31/12/2015 thì mỗi ngày chậm nộp tính như sau:

Trong vòng 90 tính 0,05%.

Từ ngày thứ 91 trở lên tính 0,07%.

  • Trong thời kỳ từ ngày 1/1/2015 – 30/06/2016 thì mỗi ngày chậm nộp tính 0,05%.
  • Trong thời kỳ từ ngày 1/7/2016 mỗi ngày chậm nộp tính 0,03%.

Cách tính tiền chậm nộp

Số tiền chậm nộp=Số tiền nợxngày chậm nộpxtỷ lệ tính lãi

Căn cứ vào quy định trên thì áp dụng vào các tình huống thực tế như thế nào?

Ví dụ doanh nghiệp A có một khoản phát sinh chậm nộp từ ngày 1/8/2007 là 2 000 000 VNĐ do bị loại chi phí khi tính thuế TNDN.

Tính đến thời điểm hiện tại thì doanh nghiệp A bị phạt chậm nộp bao nhiêu tiền?

Các bạn căn cứ vào phần tóm lại ở trên để tính ra số tiền chậm nộp.

Mọi thắc mắc về Quy định tính lãi chậm nộp tiền thuế vui lòng để lại bình luận ở bên dưới

Bình luận