Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Đánh giá

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân của công ty kế toán YTHO – Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, kịp thời và giá cả hợp lý.

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân

  1. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân:

Theo điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC và điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân như sau:

  • Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.
  • Đối với cá nhân đã uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhâ Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.
  • Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.
  1. Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân bao gồm:
  • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ:………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2. Hoàn trả trực tiếp :

Số tiền hoàn trả: Bằng số: ………………………………………………  Bằng chữ :…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….

Hình thức hoàn trả:

Chuyển khoản: Tài khoản số:……………………Tại Ngân hàng (KBNN)…….

Tiền mặt: Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước ………………………………………….

III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao)

1 ………………………………………………………………………………………………………………………….

2 ………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Họ và tên:…………………………………Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Chứng chỉ hành nghề số:…………………………. 
  

Ghi chú:

– Kỳ thuế: Trường hợp đề nghị hoàn thuế cho nhiều tháng, năm thì ghi rõ từ tháng … năm … đến tháng … năm… có liên quan.

– “Lý do đề nghị hoàn trả”: Ghi rõ đề nghị hoàn theo quy định tại Điểm, Khoản, Điều của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

– “Quyết định thu/Tờ khai hải quan”: Ghi Quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc tờ khai hải quan có nợ thuế chưa nộp NSNN.

– “Nộp vào tài khoản”: Đánh dấu “V” vào cột tài khoản có liên quan.

– KBNN: Kho bạc Nhà nước.

– NSNN: Ngân sách Nhà nước.

– GTGT: Giá trị gia tăng.

 

  • Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.
  • Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.”

Quý khách muốn sử dụng dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân của công ty kế toán YTHO. Mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân, quý khách vui lòng liên hệ với đường dây nóng của chúng tôi:

Hotline:  0917 83 84 89 hoặc 0969 247 246

Xin chân thành cảm ơn.

Bình luận