Nơi nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Chuyên mục: BHXH BHYT BHTN
Đánh giá

Nơi nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản như sau:

Nơi nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Theo điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản của luật bảo hiểm xã hội 2014 thì:

“1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.
Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:
a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.
4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

  • ⇒Tổ chức chi trả làm hồ sơ thai sản cho người lao động tại cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý mình

“Còn  người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội” => một câu chưa rõ người lao động thôi việc phải nộp tại cơ quan bảo hiểm nào.

Chúng ta tiếp tục nghiên cứu tiếp.

Theo Quy định tại điều 14 thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì:

“Điều 14. Hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ thai sản

  1. Hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ ốm đau thực hiện theo quy định tại Điều 101, Điều 102 của Luật bảo hiểm xã hội và Điều 5 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.
  2. Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con, thời điểm nhận con, thời điểm nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú.”

Như vậy người lao động thôi việc thì nơi hưởng chế độ thai sản tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Bình luận