Công văn 3110/TCHQ-GSQL năm 2014 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do tổng cục hải quan ban hành

Chuyên mục: Tin tức
Đánh giá

Công văn 3110/TCHQ-GSQL năm 2014 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do tổng cục hải quan ban hành như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
Số: 3110/TCHQ-GSQL
V/v thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D
Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tiếp theo công văn số 1158/TCHQ-GSQL ngày 21/11/2013 về việc xác minh C/O mẫu D số KL-56677-A-521456 ngày 22/10/2013 do Malaysia phát hành, Tổng cục Hải Quan thông báo kết quả sau:

Cơ quan có thẩm quyền Malaysia đã có thư xác nhận C/O số tham chiếu nêu trên là do cán bộ Rahmat Lembek, người có thẩm quyền cấp C/O của Malaysia ký. Chữ ký của cán bộ có tên này đã được Tổng cục Hải quan thông báo tại công văn số 623/TCHQ-GSQL ngày 28/01/2013. Đề nghị đơn vị tiến hành kiểm tra hồ sơ lô hàng có liên quan và xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Chi nhánh TCT thăm dò khai thác dầu khí tại Vũng Tàu (PVEP) (Đ/c: 101 Lê Lợi, P6. TP Vũng Tàu) ( để biết);
– Lưu: VT, GSQL (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Âu Anh Tuấn

Bình luận